Partnerships
Partneriaethau  

Yn unol â’i genhadaeth, mae UWIC wedi ceisio cymryd mwy o ran mewn gweithgareddau partneriaeth, yng Nghymru, mewn mannau eraill yn y DU ac yn rhyngwladol.

Yng Nghymru, er mwyn rhoi ffocws i’r gweithgareddau, mae nifer fach o golegau yn ogystal ag UWIC wedi sefydlu Consortiwm FE2HE-UWIC. Fe’i sefydlwyd yn 2004 ac mae ei nod a’i amcanion yn cynnwys cynllunio a darparu addysg uwch o ansawdd uchel, annog cyfranogiad ehangach a’i gwneud yn haws i ddysgwyr o fewn rhanbarth y Consortiwm a thu hwnt fanteisio ar Addysg Uwch. Yn ogystal ag UWIC, dyma aelodau eraill y consortiwm:  Mae UWIC hefyd yn bartner yng Nghynllun Ymgyrraedd yn Ehangach HEFCW - prosiect
Campws Cyntaf, sydd wedi’i gynllunio i gyflwyno addysg uwch i blant 10 - 16 mlwydd oed; mae’r prosiect yn cynnal gweithgareddau dysgu cyffrous a rhaglenni campws yn ogystal â rhaglen fentora israddedigion.


Mae Cyswllt Ysgolion UWIC yn cydweithio’n agos ag ysgolion a cholegau ledled y DU i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr o sgyrsiau Ymwybyddiaeth Addysg Uwch ar gyfer myfyrwyr sydd wrthi’n gwneud cais i brifysgol neu’n ystyried gwneud hynny.


Cynigir cyrsiau UWIC eraill yn y colegau partner canlynol:

Mae cysylltiad agos UWIC â’i Goleg Cyswllt, London School of Commerce yn golygu bod myfyrwyr o dros 120 o wledydd yn gallu astudio ar gyrsiau gradd a chyrsiau MBA UWIC. Mae UWIC hefyd yn cynnig rhaglenni mewn cydweithrediad â’r canlynol:

Mae cysylltiadau eraill wedi’u sefydlu gyda sefydliadau o fri ym mhob cwr o’r byd ar gyfer cyfnewid staff, myfyrwyr a staff ymchwil, gan gynnwys y Malaysian Institute of Art a’r Indian Institute of Management Bangalore (IIMB).