Cardiff Metropolitan University’s Sustainability Journey 

17/10/2012 10:00 

 

Wales’ top new university has been adopting the principles of sustainable development in its decision making and this is changing the way staff work and students study.

Some of the people making it happen at Cardiff Met: Russell Payne (Operations Director at RUMM - Remote Utility Monitoring and Management), Pam Ackroyd (Pro Vice-Chancellor), Lisa Ah-Mun (Halls Manager), Diane Bryant (Halls Manager), and Paul Manley (Energy Manager).Cardiff Metropolitan University’s sustainable behaviours span the entire University and examples include a fair trade policy, transport and travel plans, water efficiency plans, carbon management plans, a health and wellbeing strategy, along with an environmental management system to name a few.

To date, the sustainable development position at the university has been done with individual operational areas focusing on specific targets and standards and this has resulted in relevant change and achievements. Cardiff Met has been recognised as an Investors in People organisation, is a Fair Trade University, was awarded gold award in the Welsh Government’s Travel Plan awards and is ranked within the top 20 universities in the UK for environmental performance.

With the help of Cynnal Cymru; the management team at the University has been looking at ways of building on sustainable development success and creating a unifying philosophy. This will help ensure the University is well placed to comply with the Welsh Government’s proposed Sustainable Development Bill.

Pro-Vice-Chancellor of Cardiff Met, Pam Ackroyd said, “As a University we are committed to ensuring sustainable behaviours are central to the way we operate, and understanding our important role in inspiring the students. We have developed a good sustainable development foundation at the University from which we will continue to build sustainable behaviours into staff and student activities.”

Pam Ackroyd continues “By working with organisations like Cynnal Cymru we are confident of turning a wide range of our best practice activities into a robust philosophy for sustainable development and embracing the proposed Welsh Government’s Sustainable Development Bill.”

Commissioner for Sustainable Futures, Peter Davies, said “The Welsh Government Sustainable Development Bill will place a duty on organisations delivering public services to adopt the principles of sustainable development and it’s really encouraging to see an organisation like Cardiff Metropolitan University not only developing sustainable development behaviours and objectives, but also making them a reality for both students and staff.”

Peter Davies continued “Cardiff Metropolitan University provides a great example of how to make sustainable development a core organisational principle. They have focused on engaging their staff and students, and then developing structures that encourage and support behaviour change.”

Cynnal Cymru have produced a case study on Cardiff Metropolitan University’s
sustainability journey which is available at http://www.cynnalcymru.com/library


Taith Gynaliadwyedd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Mae un o brifysgolion newydd gorau Cymru wedi bod yn mabwysiadu egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth wneud penderfyniadau ac mae hyn yn newid y ffordd mae staff yn gweithio ac mae myfyrwyr yn astudio.

Mae ymddygiad cynaliadwy Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn cwmpasu’r Brifysgol gyfan ac mae enghreifftiau’n cynnwys polisi masnach deg, cynlluniau trafnidiaeth a theithio, cynlluniau effeithlonrwydd dŵr, cynlluniau rheoli carbon, strategaeth iechyd a lles, ynghyd â system rheoli amgylcheddol i enwi ond ychydig.

Hyd yn hyn, mae datblygu cynaliadwy yn y brifysgol wedi ymwneud â meysydd gweithredol unigol yn canolbwyntio ar dargedau a safonau penodol ac mae hyn wedi arwain at newid a chyflawniadau perthnasol. Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi cael ei chydnabod fel sefydliad Buddsoddwyr Mewn Pobl, mae’n Brifysgol Fasnach Deg, enillodd y wobr aur yn nyfarniadau Cynllun Teithio Llywodraeth Cymru ac fe’i rhestrir ymysg yr 20 prifysgol orau yn y DU o ran perfformiad amgylcheddol.

Gyda chymorth Cynnal Cymru, mae tîm rheoli’r Brifysgol wedi bod yn edrych ar ffyrdd o adeiladu ar lwyddiant datblygu cynaliadwy a chreu athroniaeth unoli. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y Brifysgol mewn sefyllfa dda i gydymffurfio â Bil Datblygu Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Pam Ackroyd, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, “Fel Prifysgol, rydym wedi’n hymrwymo i sicrhau bod ymddygiad cynaliadwy yn ganolog i’r ffordd rydym yn gweithredu, ac i ddeall ein rôl bwysig o ran ysbrydoli’r myfyrwyr. Rydym wedi datblygu sylfaen dda o ran datblygu cynaliadwy yn y Brifysgol ac o’r sylfaen hon byddwn yn parhau i ymgorffori ymddygiad cynaliadwy yng ngweithgareddau staff a myfyrwyr.”

Mae Pam Ackroyd yn parhau “Drwy weithio gyda sefydliadau megis Cynnal Cymru rydym yn hyderus y llwyddwn i droi ystod eang o’n gweithgareddau arfer gorau yn athroniaeth gadarn ar gyfer datblygu cynaliadwy a chofleidio Bil Datblygu Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru.”

Dywedodd y Comisiynydd Dros Ddyfodol Cynaliadwyedd, Peter Davies, “Bydd Bil Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn rhoi dyletswydd ar sefydliadau sy’n cyflawni gwasanaethau cyhoeddus i fabwysiadu egwyddorion datblygu cynaliadwy ac mae’n galonogol iawn gweld sefydliad fel Prifysgol Fetropolitan nid yn unig yn datblygu ymddygiad ac amcanion o ran datblygiad cynaliadwy, ond hefyd yn eu gwneud yn realiti ar gyfer myfyrwyr a staff.”

Aeth Peter Davies ymlaen i ddweud “Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn enghraifft wych o sut i wneud datblygu cynaliadwy yn egwyddor gyfundrefnol graidd. Maent wedi canolbwyntio ar ymgysylltu â’u staff a’u myfyrwyr, ac wedyn ar ddatblygu strwythurau sy’n annog a chefnogi newid ymddygiad.”

Mae Cynnal Cymru wedi cynhyrchu astudiaeth achos ar daith gynaliadwyedd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd sydd ar gael ar http://www.cynnalcymru.com/cymraeg/library

 

Notes to Editors

Cynnal Cymru is a membership organisation that promotes sustainable development and raises awareness of good practice within Wales. It is an independent, not-for-profit company, limited by guarantee.

 

The consultation process for the Sustainable Development Bill has now closed. Further information on the SD Bill and consultation feedback is available on the Sustainable Development pages of the Welsh Government website http://wales.gov.uk/topics/sustainabledevelopment

Contact

 

For more information and to request post-event interviews please contact James Harper, Senior Communications Officer: Telephone 02920 19 20 25 (office) or Email james@cynnalcymru.com