Adran Addysg a Hyfforddiant i Athrawon 

Mae’r Adran Addysg a Hyfforddiant i Athrawon yn Ysgol Addysg Caerdydd yn cael ei chydnabod yn un o’r canolfannau mwyaf o ran addysg a hyfforddiant athrawon yn y wlad. Mae gan yr Adran fwy nag wyth cant o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a thair rhaglen wahanol sy’n cynnig hyfforddiant cychwynnol i athrawon. Mae ein staff yn frwd ac yn ymroi i sicrhau cyfleoedd dysgu amrywiol a gwerthfawr ar y rhaglenni.

Dyma’r rhaglenni:-

Cyrsiau Ôl-raddedig Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon (TAR)

TAR Cynradd (blwyddyn)
TAR Uwchradd * (blwyddyn)

* Cynigir pynciau uwchradd: Gwyddoniaeth (gan arbenigo mewn Bioleg, Cemeg neu Ffiseg), Mathemateg, Addysg Gorfforol, Celf a Dylunio, Saesneg gyda Drama, Hanes, Ieithoedd Tramor Modern (gan arbenigo mewn Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a/neu Eidaleg), Cerddoriaeth, Cymraeg, Dylunio a Thechnoleg, TGCh, Drama.

Cewch brofiad cyffrous a heriol yn athro dan hyfforddiant.  Er mwyn sicrhau eich bod yn barod i gwrdd â her ein rhaglenni gwerthfawr, rydym wedi datblygu cyfres o ddisgwyliadau ar gyfer ein hathrawon dan hyfforddiant.

Cyrsiau Israddedig Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon

BA Uwchradd Cerddoriaeth (3 blynedd)
BA Uwchradd Cymraeg (3 blynedd)

Partneriaeth gydag Ysgolion

Bu’r Adran yn llwyddiannus dros ben yn datblygu trefniadau partner o safon gyda mwy na 130 o ysgolion uwchradd (13 cyfrwng Cymraeg) a 300 o ysgolion cynradd (47 cyfrwng Cymraeg) ar draws De Cymru; mae ysgolion partner gennym yn y Swistir, Gwlad Belg a Phortiwgal. Mae gan yr adran gysylltiadau cryf gyda Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) athrawon hefyd.

Bydd athrawon dan hyfforddiant yn treulio tipyn o amser ar leoliad mewn ysgolion ac yn gweithio’n agos gyda staff yr ysgolion partner a fydd yn gweithredu fel mentoriaid. Mae rôl y mentor yn cynnwys cynorthwyo datblygiad proffesiynol y myfyrwyr a monitro ac asesu cynnydd tuag at safonau Statws Athro Cymwysedig (SAC). Bydd tiwtoriaid Met Caerdydd yn gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr yn yr ysgolion a bydd rhan flaenllaw ganddynt o ran sicrhau ansawdd.

Mae rhan lawn gan y mentoriaid ysgol yng ngwaith gwerthuso a datblygu’r holl raglenni yn barhaus ac maent wedi’u hintegreiddio i waith yr Adran Addysg a Hyfforddiant i Athrawon drwy weithredu ar y Pwyllgor Llywio Partneriaethau, ar bwyllgorau rhaglenni, ar fyrddau arholi, mewn cyfweliadau i ymgeiswyr rhaglenni ac mewn digwyddiadau datblygu mentoriaid.

Yr Uned Partneriaethau a Gweinyddu Myfyrwyr, sydd wedi’i staffio gan dîm o bersonél gweinyddol, yw canolbwynt y cyfathrebu rhwng ysgolion, myfyrwyr a’r brifysgol. Mae cyfathrebu effeithiol rhwng y partneriaid i gyd yn hollbwysig wrth ddarparu profiad o safon i athrawon dan hyfforddiant.

Partneriaeth gyda Darparwyr
Mae Prifysgol Cymru, Casnewydd a Met Caerdydd yn gweithio ar y cyd er mwyn darparu Hyfforddiant ac Addysg i Athrawon Cychwynnol ar gyfer De-Ddwyrain Cymru. Mae Canolfan De-Ddwyrain Cymru ar gyfer Addysg a Hyfforddiant i Athrawon, un o dair canolfan genedlaethol, yn gweithredu oddi ar 2009 ac yn addysgu a hyfforddi athrawon cynradd ac uwchradd. I gael rhagor o fanylion, ewch i http://www.sewctet.org.uk/.