Adran y Dyniaethau 

Rydym yn adran fywiog ym mhrifddinas ifancaf Ewrop. Cynigiwn ddewis cyffrous o gyrsiau a meysydd dysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ac ymfalchïwn ein bod yn rhoi lle canolog i’ch profiad chi wrth weithredu.

Mae eich cyflogadwyedd a’ch datblygiad gyrfaol yn ganolog i’n gwaith. Rydym yn cydnabod mor bwysig yw gwybod bod eich gradd yn ddefnyddiol i chi wrth ddatblygu sgiliau a medrau sy’n werthfawr i gyflogwyr. Felly byddwn yn gweithio’n agos gyda sefydliadau, ysgolion a phartneriaid allanol i sicrhau eich bod yn cwrdd â gofynion heriol y gweithle heddiw.
 
Croesawn ddysgwyr aeddfed, a chynigiwn drefniadau dysgu hyblyg i fyfyrwyr rhan-amser.
Mae’r meysydd dysgu canlynol ar gael yn yr Adran - 
 
1. Saesneg, Creadigrwydd a’r Cyfryngau Cyfoes (graddau anrhydedd ar y cyd yw’r rhain mewn Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, NEU Y Cyfryngau Cyfoes, NEU Drama)

2. Astudiaethau Addysg (gydag un o’r canlynol: Astudiaethau Plentyndod Cynnar, Saesneg, Chwaraeon, Seicoleg, Cymraeg)