Blas o’r Brifysgol: Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn arwain y ffordd wrth feithrin myfyrwyr entrepreneuraidd 

  22.11.2012 09:00 

   

  Mae’r daith draddodiadol drwy addysg uwch wedi newid am byth. Dim ond brith gof yw’r dyddiau o lwybr syml o ddechrau yn y coleg i raddio ac yna i swydd sicr. Gan fod economi’r byd wedi newid i gynnwys safbwynt mwy byd-eang, mae gofynion cyflogwyr a’r gweithle wedi newid hefyd.

  Ychydig wythnosau’n unig wedi dechrau’r flwyddyn academaidd hon, mae llawer o gyflogwyr graddedigion wedi gweld cynnydd yn nifer y ceisiadau gan raddedigion o dros 140 y cant – a bydd y gystadleuaeth yn cynyddu wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi.

  Gyda hyn yn debygol o fod yn gyffredin yn y dyfodol, mae angen i fyfyrwyr ystyried cyfeiriadau a llwybrau newydd, heb fawr o brofiad, os o gwbl, yn aml. Rwy’n siarad, wrth gwrs, am y posibilrwydd o fod yn hunangyflogedig ac mae prifysgolion yn gorfod gweithio’n galed i ddatblygu a darparu rhaglenni sy’n dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar gyfer y canlyniad penodol hwn.

  Nid yw graddedigion yn cychwyn busnes yn beth newydd, ond gyda chymaint o rwystrau i gyflogaeth draddodiadol, mae’r llwybr hwn yn cynnig opsiwn gyrfa gyffrous i fyfyrwyr yn ogystal â chynnig manteision o ran datblygiad economaidd yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.

  Yn ogystal â “hyfforddiant” dechrau busnes, mae maes Addysg Menter yn ei gyfanrwydd yn cael ei gydnabod fwyfwy mewn prifysgolion yn sgil ei allu i sbarduno a meithrin gallu entrepreneuraidd myfyrwyr. Nid ar lefel israddedig yn unig y mae hyn yn digwydd, ond yn gynyddol fel rhan o ddarpariaeth eang o weithgareddau entrepreneuraidd a menter allgyrsiol sydd â’r nod o wella profiad myfyrwyr a dysgu sgiliau allweddol pellach i fyfyrwyr.

  Mae rôl menter o safbwynt datblygu economaidd ar bob lefel ym maes addysg wedi bod yn ffocws penodol i Lywodraeth Cymru ers degawd a mwy. Yn wir, mae parhad y gefnogaeth hon mewn maes polisi anghyson a chystadleuol wedi gweld Cymru’n cael ei defnyddio fel esiampl yn y maes ledled Ewrop.

  Y rhaglen flaenllaw ar hyn o bryd yw Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid (YES) 2010-15, sy’n defnyddio elfennau amrywiol o bolisïau datblygu economaidd ac addysgol Llywodraeth Cymru. Mae’n adeiladu ar gyflawniadau’r strategaeth YES flaenorol yn 2004 a’i nod yw dysgu’r sgiliau entrepreneuraidd allweddol i bobl ifanc Cymru, 5 i 25 oed, er mwyn iddynt gyflawni eu potensial llawn a chyfrannu’n llawn at gymdeithas.

  Yr hyn sy’n arwyddocaol yw’r graddau y mae YES wedi pwysleisio pwysigrwydd cydweithio rhwng sefydliadau ac mae hyn wedi arwain at ddatblygu chwe Chanolfan Addysgol Entrepreneuriaeth Ieuenctid Rhanbarthol, ac mae’r mwyafrif o’r rhain yn cael eu harwain gan Sefydliadau Addysg Bellach ledled Cymru. Bydd y canolfannau’n gweithio ar ddatblygu addysg menter ac entrepreneuriaeth allgyrsiol a chyfrannu at gyflawni amcanion YES. Maent wedi’u cyllido’n llawn hyd 2015.

  Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn falch o arwain Canolfan Entrepreneuriaeth Ieuenctid Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru. Ein partneriaid yw Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Cymru, Casnewydd a’r Brifysgol Agored. Wrth reswm, mae pob sefydliad yn cyfrannu cyfoeth o arferion da at y Ganolfan a gellir eu dwyn ynghyd ac ychwanegu atynt gyda’n gilydd i sicrhau fod myfyrwyr o’r holl sefydliadau yn elwa ac yn barod i ddilyn eu taith entrepreneuraidd.

  Yn ymarferol, bydd y Ganolfan yn cynnig profiadau amrywiol a fydd yn datblygu entrepreneuriaid ifanc hyderus gyda’r setiau sgiliau a’r uchelgeisiau sydd eu hangen i wireddu eu potensial gyrfa. Bydd y Ganolfan hefyd yn rhoi cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr weithio gyda myfyrwyr o sefydliadau partner.

  Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i feddwl am syniadau newydd, fel y rhaglen Sgiliau Oes, sef rhaglen ddwys dros dridiau a ddatblygwyd gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau gweithgareddau a ddarparwyd gan y Ganolfan a myfyrwyr sy’n dangos diddordeb brwd mewn entrepreneuriaeth. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu ffordd o feddwl entrepreneuraidd myfyrwyr er mwyn iddynt allu ddatblygu eu gyrfaoedd, naill ai drwy raglenni dechrau busnes neu ‘intrapreneuriaethau’ gyda’u cwmnïau.

  Enghraifft arall yw’r Her Arloesedd, sydd wedi’i datblygu a’i chyflwyno i’r Ganolfan gan Brifysgol Caerdydd. Digwyddiad ar gyfer timau yw’r her a fydd yn datblygu sgiliau fel meddwl yn greadigol, gweithio mewn tîm a gwybodaeth am gyfryngau newydd a’i nod yw denu llawer mwy o fyfyrwyr i ymddiddori mewn entrepreneuriaeth.

  Bydd holl weithgareddau’r Ganolfan yn cael eu cefnogaeth helaeth gan arbenigedd busnesau lleol. Bydd hyn yn sicrhau bod y profiadau ymarferol sy’n cael eu datblygu a’u darparu gan y Ganolfan yn paratoi myfyrwyr ar gyfer yr amgylchedd busnes sydd ohoni ac yn adlewyrchu’r sgiliau y bydd myfyrwyr eu hangen ar daith sy’n newid drwy’r amser.

  Mae buddsoddi mewn addysg menter yn elfen hirdymor ac angenrheidiol o ddatblygu economi fywiog a modern. Fel cyfrwng ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth a datblygu sgiliau lefel uchel effeithiol, mae disgwyl i’r Ganolfan weddnewid profiadau miloedd o fyfyrwyr yn ystod y blynyddoedd nesaf.

  Am ragor o wybodaeth am Ganolfan Entrepreneuriaeth Ieuenctid Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru, cysylltwch â nkemp@cardiffmet.ac.uk

  •  Natasha Kemp yw Rheolwr Entrepreneuriaeth Prifysgol Fetropolitan Caerdydd