Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Datblygu Dinbych y Pysgod ar Fin Lansio 'Ysgol Lletygarwch' Gyntaf Cymru 

  23.01.2013 15:00 

   

  Dinbych y Pysgod fydd cartref arfaethedig Ysgol Lletygarwch gyntaf Cymru. Mae'r prosiect sy'n werth miliynau o bunnoedd, a fydd yn cynnig graddau mewn lletygarwch, yn bwriadu agor ei ddrysau yn ystod hydref 2015.

  Bydd yr Ysgol Lletygarwch, yn ogystal â hyfforddi myfyrwyr, yn cynnig gwasanaeth o'r radd flaenaf i westeion. Bwriedir lleoli'r Ysgol yn un o westai gorau Dinbych y Pysgod, sef y Fourcroft, sydd wedi bod yn eiddo i deulu'r Osbornes ers 66 mlynedd.

  Dywedodd Chris Osborne, rheolwr y gwesty: "Bydd yr Ysgol Lletygarwch yn ased gwych i'r dref. Nid yn unig bydd yn darparu graddedigion rheoli newydd ar lefel gradd sy'n dysgu drwy wneud i'r diwydiant lletygarwch a thwristiaeth, ond bydd hefyd yn sefydlu Dinbych y Pysgod fel tref i fyfyrwyr, gyda'r holl fuddiannau ychwanegol a ddaw yn sgîl enillion economaidd drwy gydol y flwyddyn. Bwriad yr ysgol lletygarwch yw darparu gwasanaeth o'r lefel uchaf i westeion a, fel cyfleuster hyfforddi, bydd yn galluogi gweithredwyr lleol a'u staff i wella eu cymhwyseddau. Bydd y prosiect yn sbardun i'r gwelliannau mewn ansawdd sydd eu hangen ar yr ardal er mwyn ffynnu'n economaidd. "

  Croesawyd y newyddion am y fenter yn gynnes yng Nghaerdydd a San Stefffan. Mae'r Aelod Cynulliad, Angela Burns yn cefnogi'r prosiect: "Mae hwn yn hwb economaidd ac yn hwb o ran sgiliau y mae ei wir angen ar y diwydiant twristiaeth yn y Gorllewin." Yn yr un modd, mae'r Aelod Seneddol Simon Hart yn rhoi ei gymeradwyaeth. "Mae hwn yn syniad gwych ar gyfer Ddinbych y Pysgod ac mae'n siwr o lwyddo. Byddaf yn ei gefnogi drwyddo draw."

  Ychwanegodd Maer Dinbych y Pysgod, Trevor Hallet: "Mae'r prosiect hwn yn gyffrous iawn. Mae Dinbych y Pysgod wedi bod yn aros am rywbeth fel hyn ers amser maith. Fe wnawn bopeth o fewn ein gallu i'w gefnogi."

  Caiff graddau'r Ysgol Lletygarwch eu dilysu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Byddwn yn dysgu pob agwedd ar reoli gwesty i tua 90 o fyfyrwyr, o dderbyn y gwestai i ffarwelio â hwy, dros gyfnod o ddwy flynedd dwys iawn. Bydd yr ysgol lletygarwch yn masnachu ac yn addysgu drwy gydol y flwyddyn. Dyluniwyd y cwrs, a grëwyd gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, er mwyn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer swyddi, a chroesewir hyn gan y proffesiwn a'r myfyrwyr sy'n teimlo effaith y cynnydd mewn ffioedd dysgu. "Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gynllunio gradd dwy flynedd arbennig, ymarferol, dysgu drwy wneud ar gyfer Ysgol Lletygarwch Dinbych y Pysgod," meddai'r Athro Eleri Jones, y Deon Cyswllt (Ymchwil) yn y brifysgol.

  A cheir cymeradwyaeth bellach gan y diwydiant twristiaeth. Dywedodd Andrew Evans, Cadeirydd, Pwyllgor Cymru, Asiantaeth Lletygarwch Prydain a pherchenog gwesty llwyddiannus St Brides yn Saundersfoot: "Rydym yn dymuno pob llwyddiant i'r Ysgol Lletygarwch yn Ninbych y Pysgod. Mae'r prosiect hwn yn cydnabod yr angen i gydbwyso astudiaethau academaidd â gwybodaeth ymarferol mewn amgylchedd gwaith o'r radd flaenaf. Ar ôl cwblhau eu hastudiaethau gall y myfyrwyr gymhwyso'r sgiliau a ddysgwyd a'r cymwysterau a enillwyd ar lefel rheoli yn y diwydiant lletygarwch yn seiliedig ar brofiad sy'n eich paratoi ar gyfer gwaith yn hytrach na damcaniaeth yn unig.“

  Mae'r diwydiant lletygarwch yng Nghymru yn sector hanfodol.  Mae astudiaeth ddiweddar a gwblhawyd gan Oxford Economics, yn amcangyfrif y caiff bron i 10,000 o swyddi yng Nghymru eu creu erbyn 2015 drwy weithio mewn partneriaeth a thrwy gymorth y llywodraeth a 12,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2020.

  Crëwyd y syniad am Ysgol Lletygarwch gan Ymddiriedolaeth Datblygu Dinbych y Pysgod, sef Cwmni Cyfyngedig Menter Gymdeithasol sydd ag amcanion 'dim er elw preifat', a ffurfiwyd gan gonsortiwm o unigolion busnes lleol a gweithwyr proffesiynol sydd wedi ymddeol sy'n byw yn y dref neu yn y cyffiniau a oedd o'r farn bod angen adfywio'r dref.

  "Mae Dinbych y Pysgod yn dref hyfryd, does unlle tebyg iddi yng Nghymru nac ym Mhrydain a dweud y gwir," meddai aelod o fwrdd Ymddiriedolaeth Datblygu Dinbych y Pysgod a'r dyn busnes lleol Jeremy Bowen-Rees. "Dywedir bod ein harfordir yn un o'r goreuon yn y byd, ond eto mae'r dref wedi dioddef dros y degawd diwethaf o ddiffyg buddsoddiad o ran arian a syniadau. Dyna pam y gwnaethom ffurfio. Bryd hynny roeddem wedi cael digon o weld siopau a gwestai yn cau a safleoedd ac ardaloedd allweddol yn y dref yn dirywio'n raddol. Byddai miloedd o drefi bychain ym Mhrydain wrth eu boddau â'r olygfa arfordirol a'r bensaernïaeth sydd yn Ninbych y Pysgod. Roeddem am gychwyn menter yn Ninbych y Pysgod a fyddai'n bodloni gofynion penodol. Yn gyntaf, roedd yn rhaid iddi ddarparu swyddi drwy gydol y flwyddyn. Bydd yr Ysgol Lletygarwch yn gwneud hynny. Yn ail, byddai'n rhaid iddi hybu'r economi leol. Bydd yr Ysgol Lletygarwch yn gwneud hynny drwy ddenu pobl newydd (twristiaid, myfyrwyr ac academyddion) ac arian newydd i'r dref. Yn drydydd, roeddem am i'r Ysgol roi Dinbych y Pysgod ar y map ym myd coginio a'r byd academaidd. Credwn drwy'r Ysgol Lletygarwch, bod gan Ddinbych y Pysgod gyfle i ddod yn lle y daw pobl i fwyta ynddi ac yn dref prifysgol."

  Diwedd

  Cyhoeddwyd gan: Effective Communication, 1 Stryd Pontcanna, Pontcanna, Caerdydd CF10 4RD

  Cysylltwch â Sarah Wise ar 029 2064 6865 swise@effcom.co.uk