Ffeithiau a Ffigyrau UWIC  
 • Mae UWIC yn cynnig dros 100 o gyrsiau i israddedigion
 • Mae gan UWIC dros 10,000 o fyfyrwyr o dros 130 o wledydd ledled y byd
 • Mae gan UWIC bedwar campws ar draws Caerdydd
 • Mae UWIC wedi llwyddo i gadw Nod Siarter am Ragoriaeth y Llywodraeth am gyfanswm o 15 mlynedd
 • Mae UWIC yn un o aelod-golegau Prifysgol Cymru
 • Mae 95% o fyfyrwyr UWIC wedi cael swyddi neu'n dilyn astudiaethau pellach o fewn chwe mis i gwblhau eu hastudiaethau
 • Caiff cyrsiau gradd UWIC eu dilysu gan Brifysgol Cymru - gan roi cymeradwyaeth annibynnol iddynt
 • Mae UWIC yn un o ganolfannau mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer chwaraeon myfyrwyr
 • Mae gan UWIC lawer o grwpiau Ymchwil a Menter llwyddiannus
 • Mae UWIC yn aelod o gonsortiwm FE2HE – sy'n rhoi fframwaith ar gyfer astudiaethau addysg uwch mewn colegau addysg bellach
 • Mae UWIC yn cynnig y gwasanaeth bysiau pwrpasol mwyaf i brifysgol yng Nghymru – UWIC Rider
 • Mae UWIC yn cynnal ysgol haf lwyddiannus iawn
 • Mae UWIC yn cynnig llawer o fwrsarïau ac ysgoloriaethau
 • Mae UWIC yn buddsoddi £50 miliwn mewn ystadau dros y 10 mlynedd nesaf
 • Mae UWIC wedi ymrwymo i gyflawni achrediad ISO 14001, sy'n ei gwneud yn ofynnol iddo gymryd camau gweithredol i sicrhau amgylchedd cynaliadwy
 • Mae cyfran y myfyrwyr anabl sy'n cael cymorth yn UWIC ddwywaith yn fwy na chyfartaledd prifysgolion y DU. (wyddech chi)
 • Mae rhaglenni rhan-amser UWIC yn hyblyg ac yn fyr - sy'n ddelfrydol i bobl na all astudio'n llawn amser.
 • Mae Caerdydd yn ddinas fach ac mae pob un o gampysau UWIC yn agos i ganol y ddinas.
 • Mae gan UWIC dros 100 o raglenni rhan-amser ac ôl-raddedig sy'n cwmpasu dros 50 o bynciau.