Ansawdd a Safonau  

  Ym mis Ebrill 2007, dathlodd UWIC ei gyflawniad unigryw fel prifysgol gyntaf y DU i gael Nod Siarter y Llywodraeth am y pumed tro. Mae safonau sy'n ymgorffori ac yn adlewyrchu blaenoriaethau cenedlaethol a thargedau Llywodraeth Cynulliad Cymru; lefelau uchel o foddhad cwsmer; darpariaeth ardderchog o wybodaeth; ymwneud â'r gymuned ehangach a chyfrannu ati a chyrraedd brig rhestr y DU ar gyfer gwario ar gyfleusterau fesul myfyriwr, ymhlith rhai o'r nodweddion a helpodd UWIC i ennill y safon genedlaethol ar gyfer rhagoriaeth mewn gwasanaethau cwsmer unwaith eto.

  Charter Mark Nod Siarter

  Dyfarnwyd y Nod Siarter i UWIC gyntaf yn 1995, yna yn 1998, 2001, 2005 ac yn fwyaf diweddar yn 2007. Yn dilyn tridiau o asesu ym mis Ebrill (2007), pan ymwelodd aseswr ag ystod eang o gyfleusterau a champysau UWIC a siarad â chynifer o fyfyrwyr a staff â phosibl, gwelwyd bod UWIC yn deilwng o gael safon Swyddfa'r Cabinet am y pumed tro.

  Ystyriodd yr asesiad llawn 63 o elfennau sy'n edrych ar brofiad y cwsmer wrth geisio gwasanaethau UWIC a dangosodd UWIC yn glir ei fod yn cyflawni'r meini prawf hynny'n llawn. Gwelodd yr asesiad fod UWIC wedi canolbwyntio ar brofiad y myfyriwr drwy gynnig mwy o hyblygrwydd a dewis mewn gwasanaethau arlwyo, trafnidiaeth leol am bris rhesymol drwy gynllun Rider UWIC (gwasanaeth bysiau UWIC ei hun) a mynediad da i TG, yn enwedig drwy gyfleusterau newydd megis Canolfannau Dysgu Cyncoed a Llandaf a gostiodd £4 miliwn ac sy'n cynnig siop un-stop i ddefnyddwyr ar gyfer ystod eang o ddysgu, cyfleusterau a chymorth.

  Tynnodd sylwadau a gafwyd yn yr adroddiad asesu sylw at ansawdd uchel cyfleusterau UWIC, yn cynnwys llety, gwasanaethau cymorth a'r amgylchedd dysgu. Mae'r rhain i gyd wedi'u hadolygu a'u gwella fel eu bod yn fwy agored i bobl anabl, a thrwy bartneriaeth â gwasanaethau eraill, i bobl ag anawsterau dysgu.

  Mae myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan yn y gwaith o gynllunio gwelliannau ar draws UWIC mewn ffyrdd amrywiol a chymerir gofal arbennig i'w cynnwys yn y gwaith o adolygu safonau.

  Hyrwyddwyd arfer da ar draws UWIC yn yr adroddiad asesu, a disgrifiwyd y broses o weithredu Cynllun Iaith Gymraeg UWIC fel model da i eraill ei ddilyn a dywedwyd bod Blackboard, Amgylchedd Dysgu Rhithwir UWIC, yn chwyldroi'r amgylchedd dysgu.

  Nododd yr asesiad fod UWIC wedi ymwneud â'r gymuned ers tro a bod hynny wedi'i ymgorffori mewn polisïau a gweithdrefnau cyllidebu, a bod UWIC yn gofalu ei fod yn gwerthuso ei gyfraniad i'r gymuned ehangach.

  Dangosir ymrwymiad i'r gymuned ehangach drwy sicrhau bod cyfleusterau UWIC ar gael i grwpiau cymunedol, y cyhoedd a phobl ag anableddau. Canmolwyd rhan UWIC ym menter Campws Cyntaf Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) yn ogystal â llawer o weithgareddau eraill megis allgymorth cymunedol, ehangu mynediad, prosiectau Trydedd Genhadaeth a phrosiectau gwirfoddoli i fyfyrwyr.


  Charter Siarter